Άρνηση καταβολής ΦΠΑ

Η ασφαλιστική σας εταιρεία, είναι υποχρεωμένη να σας καταβάλει τα έξοδα νοσηλείας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εάν σας αρνηθεί θα πρέπει να τα διεκδικήσετε.

Έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να καταβάλλουν μαζί με την αποζημίωση για έξοδα νοσηλείας, το ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ. Ειδικότερα επικαλούνται όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σύμφωνα με τον οποίο φόροι, τέλη, χαρτόσημα, λοιπές συναφείς επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης βαρύνουν τον ασφαλισμένο και όχι την εταιρία. Όμως, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ), έχει τοποθετηθεί ότι ο ΦΠΑ είναι φόρος που δεν συνδέεται με την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και υφίσταται ανεξάρτητα από την ύπαρξη της ασφάλισης. Έτσι έκρινε ότι δεν υφίσταται από την ασφαλιστική σύμβαση και η εταιρία θα πρέπει να τον καταβάλει κανονικά. Εξαίρεση υπάρχει όταν αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ότι δεν καταβάλλεται ο ΦΠΑ σε περίπτωση αποζημίωσης.

Για το ζήτημα αυτό η ΓΓΚ έχει επιβάλλει πρόστιμα σε εταιρείες που έχουν κάνει παράβαση.

Πηγή: www.ekpizo.gr